Algemene voorwaarden voor gebruik van de website
www.n-vibe.com

Algemene gebruiksvoorwaarden tot op heden op 19 juni 2019

De onderneming N-VIBE biedt via de website www.n-vibe.com een routebeschrijving aan (hierna de “Diensten”) voor visueel gehandicapten of blinden via de trilling van armbanden (hierna de “Armbanden”) die aan elke pols worden gedragen.

1. WETTELIJKE INFORMATIE

1.1. De website www.n-vibe.com (hierna de “Site”) wordt gepubliceerd door: de vennootschap NVIBE, SAS met een kapitaal van 13.165 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het RCS-nummer: 843 457 763 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 7 avenue Parmentier, 75011 Parijs (hierna de “Vennootschap”).

1.2 Haar intracommunautaire BTW-nummer is : FR 67 843457763

1.3. Het bedrijf kan gecontacteerd worden via e-mail op het volgende adres: contact@n-vibe.fr of per telefoon op het volgende nummer: +337 82 74 29 53.

1.4. De directeur van Publicatie is: Charlie GALLE.

1.5. De Site wordt gehost door de vennootschap OVH, S.A.S. met een kapitaal van 10.069.020 euro, ingeschreven in het handelsregister van Rijsel onder het nummer 424 761 419 00045, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk. Het telefoonnummer is: +339 72 10 10 07.

2. ANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

2.1. Het doel van dit document is het definiëren van de voorwaarden (hierna de “Algemene Gebruiksvoorwaarden”) waaronder het Bedrijf de gebruikers (hierna de “Gebruikers”) de mogelijkheid biedt om de Site te bekijken en te gebruiken.

2.2. Het gebruik van de Site impliceert de volledige, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

3. GEBRUIK VAN DE SITE

3.1. Voor elk gebruik van de Site moet de Gebruiker zich ervan vergewissen dat hij over de technische en informaticamiddelen beschikt om de Site te kunnen navigeren en gebruiken. Hij moet er ook voor zorgen dat de computerconfiguratie van zijn hardware/apparatuur in goede staat is en geen virussen bevat.

3.2. DE SITE MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN VAN VIJFTIEN JAAR EN OUDER. INDIEN EEN PERSOON JONGER DAN VIJFTIEN JAAR DE SITE WENST TE GEBRUIKEN, MOET HIJ OF ZIJ DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING HEBBEN VAN ZIJN OF HAAR WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.

3.3. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de inhoud (hierna de “Inhoud(en)”) die op de Site verschijnt of wordt weergegeven, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te herzien, te verwijderen, te valideren of te wijzigen.

3.4. Het Bedrijf kan de Site en/of de Inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen, wijzigen of aanpassen.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

4.1 Door gebruik te maken van de Site gaat de gebruiker akkoord met :

– zich te onthouden van het gebruik van de Site op een illegale manier, voor een illegaal doel of op een manier die onverenigbaar is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden;

– de Site niet te gebruiken voor de publicatie van beledigende, lasterlijke, intimiderende, smadelijke, obscene, pornografische of bedreigende verklaringen, en/of verklaringen die de privacy van anderen schenden;

– niet te verkopen, te kopiëren, te reproduceren, te verhuren, uit te lenen, te verspreiden, over te dragen of sublicenties te verlenen voor alle of een deel van de elementen, informatie en inhoud die op de Site verschijnen en/of derden toe te staan de Site te gebruiken of er toegang toe te krijgen voor welk doel dan ook, of de Site te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te demonteren, te wijzigen, weer te geven in een voor de gebruiker leesbare vorm, te pogen een broncode te ontdekken of software te gebruiken die enig deel van de Site activeert of bevat;

– andere gebruikers te respecteren;

– geen persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan met betrekking tot andere Gebruikers voor welk doel dan ook;

– geen inhoud te verspreiden die zou kunnen aanzetten tot het plegen van misdrijven of overtredingen; aan te zetten tot discriminatie, rassenhaat, en meer in het algemeen die in strijd zou kunnen zijn met de geldende wet- en regelgeving, met de huidige gebruiksregels en met de goede zeden en de openbare orde;

– het niet verspreiden van informatie van ideologische, religieuze, politieke of etnische aard;

– geen inhoud te verspreiden die minderjarigen in gevaar zou kunnen brengen, met name de verspreiding van berichten van gewelddadige of pornografische aard;

– niet proberen andere gebruikers te misleiden door de naam of het pseudoniem van andere mensen te gebruiken;

– geen enkel element weer te geven, te verzenden via e-mail of op enige andere manier die een patent, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of enig ander eigendomsrecht van anderen schendt;

– geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal (met inbegrip van maar niet beperkt tot “spam” of enige andere vorm van verzoeken) te plaatsen, te e-mailen of op andere wijze te verzenden;

– de Site niet te gebruiken voor oneigenlijke doeleinden door opzettelijk virussen of andere kwaadaardige programma’s te introduceren en niet te proberen toegang te krijgen tot de Site op een ongeoorloofde manier;

– de Site en/of het Bedrijf en/of andere Gebruikers op sociale netwerken of andere communicatiemiddelen niet te denigreren.

4.2. Indien de Vennootschap, om welke reden dan ook, van mening is dat de Gebruikers zich niet houden aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, kan zij op elk moment, naar eigen goeddunken, hun toegang tot de Site verwijderen en alle maatregelen nemen, met inbegrip van eventuele juridische stappen tegen hen.

5. NAUWKEURIGHEID EN LEGALITEIT VAN INFORMATIE

5.1. Elke Gebruiker verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat alle informatie, in het bijzonder die welke hem/haar betreft, adequaat, nauwkeurig, actueel en volledig is. Daartoe verbindt hij zich ertoe deze regelmatig bij te werken.

5.2. De Gebruiker erkent dat de Vennootschap niet over de materiële middelen beschikt om de waarheidsgetrouwheid van alle informatie op de Site te controleren. De Vennootschap kan dus niet aansprakelijk worden gesteld in geval van identiteitsdiefstal, noch voor het feit dat de vermelde informatie onjuist of misleidend is.

5.3. Het Bedrijf garandeert evenmin de tijdigheid, wettigheid, eerlijkheid of kwaliteit van de informatie die door de Gebruikers wordt doorgegeven.

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS

6.1. De bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 20 juni 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016, die in werking is getreden op 25 mei 2018 (“UAVG”), zijn opgenomen in een bijgevoegd document getiteld “Privacybeleid” dat toegankelijk is op de site in de sectie: “over ons”.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1. Door zich toegang te verschaffen tot de Site, erkent de Gebruiker uitdrukkelijk dat de Site en de aan de Gebruiker ter beschikking gestelde Inhoud, met name afbeeldingen, foto’s, ontwerp, grafieken, tekeningen, modellen, lay-outs, logo’s, handelsmerken, teksten, enz. de exclusieve eigendom zijn van de Onderneming en beschermd worden door de Franse wet op de intellectuele eigendom en door de toepasselijke internationale verdragen en overeenkomsten met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Als zodanig mogen ze niet worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap, op straffe van civielrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

7.2. De Vennootschap is de enige eigenaar van alle rechten, titels en belangen op de Site en de Inhoud, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, in het bijzonder, alle rechten met betrekking tot auteursrechten, ontwerprechten, handelsmerken, handelsnamen, bedrijfsnamen, domeinnamen, technologie, knowhow, processen, formules, broncodes en uitvoerbare codes, gegevens en gelijkaardige rechten, met inbegrip van informatie met betrekking tot elke aanvraag, registratie of hernieuwing ervan die beschermd kan worden door de wetten, reglementen of regels inzake intellectuele eigendom van eender welk land.

7.3. Het Bedrijf verleent de Gebruikers een niet-exclusieve licentie om de Site en de Inhoud te gebruiken in het strikte kader van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

7.4. Elke reproductie, representatie, aanpassing, exploitatie, verspreiding, uitzending, commercieel gebruik, vertaling, arrangement, transformatie of elke creatie van afgeleide of samengestelde werken van het geheel of een deel van de werken en/of elke andere Inhoud die op de Site voorkomt op welke drager dan ook en met welk procedé dan ook, nu of in de toekomst, is uitdrukkelijk verboden. Deze handelingen zijn waarschijnlijk daden van namaak die strafbaar zijn volgens het strafrecht en het burgerlijk recht en die de verantwoordelijkheid van de auteur met zich meebrengen.

7.5. De systematische en herhaalde extractie van informatie en inhoud die op de Site verschijnen, is strikt verboden en strafbaar volgens het intellectueel eigendomsrecht en het recht sui generis van databanken. Elke illegale extractie kan de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur met zich meebrengen.

8. VERANTWOORDELIJKHEID

8.1. De Vennootschap wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van frauduleuze indringing door een derde, buiten haar controle, die heeft geleid tot een wijziging of wijziging van de informatie/inhoud die op de Site verschijnt of die een gebruiker van deze Site heeft geschaad; en meer in het algemeen voor elke schade, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang van iemand tot de Site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site, buiten haar controle.

8.2. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor problemen of technische storingen met betrekking tot telefoonnetwerken, online computersystemen, servers, internetproviders, informaticamateriaal en/of gebruikerssoftware.

9. LINKS

9.1. De op de Site geplaatste hyperlinks naar andere internetsites of andere internetbronnen of -inhoud (hierna de “Externe Bronnen”) vallen niet onder de aansprakelijkheid van de Vennootschap.

9.2. Voor zover de Vennootschap deze Externe Bronnen niet kan controleren, erkent de Gebruiker dat de Vennootschap niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het ter beschikking stellen van deze Externe Bronnen, en dat zij niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat op of via deze Externe Bronnen beschikbaar is.

10. INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN

10.1 “N-VIBE” en alle andere handelsmerken en logo’s van het Bedrijf zijn handelsmerken die beschermd zijn door het Franse intellectueel eigendomsrecht (hierna gezamenlijk de “Merken” genoemd). Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf, verbindt de Gebruiker zich ertoe de Merken op geen enkele wijze te gebruiken of te verspreiden.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

11.1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht, zonder rekening te houden met de beginselen van het conflictenrecht.

11.2. In geval van een geschil dat kan ontstaan in verband met de interpretatie en/of uitvoering van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of in verband met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, kan de Gebruiker beslissen om het geschil met de Vennootschap te onderwerpen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode. De Gebruiker kan in het bijzonder contact opnemen met Medicys via e-mail op het volgende adres: contact@medicys.fr of telefonisch op +331 49 70 15 93.

11.3. De Gebruiker wordt geïnformeerd dat :

– Om het geschil te laten onderzoeken door de bemiddelaar, zal de Gebruiker moeten verantwoorden dat hij een schriftelijke klacht heeft ingediend bij de Vennootschap of haar gebruikersdienst en zal hij een schriftelijk bewijs moeten bewaren van de ondernomen stappen;

– De klacht moet gegrond en legitiem zijn.

11.4. De Gebruiker kan zich tot de bemiddelaar wenden binnen een termijn van maximum één (1) jaar na zijn schriftelijke klacht bij de Vennootschap.

11.5. Ten slotte, indien deze bemiddelingsprocedure mislukt of indien de Gebruiker de zaak voor de rechter wenst te brengen, zijn de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

12. CONTACT

12.1. Het Bedrijf kan te allen tijde worden gecontacteerd via e-mail op het volgende e-mailadres: contact@n-vibe.fr of per telefoon op het volgende nummer: +337 82 74 29 53.

Algemene verkoopsvoorwaarden van de website
www.n-vibe.com

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn actueel vanaf 24 augustus 2020.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden aangeboden door NVIBE, een SAS met een kapitaal van 13.165 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het RCS-nummer: 843 457 763 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 7 avenue Parmentier, 75011 Parijs (hierna “de Vennootschap”).

De Vennootschap is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: +337 82 74 29 53 of op het volgende e-mailadres: contact@n-vibe.fr.
De Vennootschap is de eigenaar en uitgever van de website www.n-vibe.com (hierna “de Site”).

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “Algemene Verkoopsvoorwaarden” genoemd) regelen de contractuele relatie (hierna de “Overeenkomst” genoemd) tussen de Vennootschap en de klant (hierna de “Klant” genoemd) (hierna gezamenlijk de “Partijen” en individueel de “Partij” genoemd), met betrekking tot de levering van een reisdienst (hierna de “Diensten” genoemd) voor visueel gehandicapten of blinden via de trilling van armbanden (hierna de “Armbanden” genoemd) die aan elke pols worden gedragen.

Eventuele bepalingen die afwijken van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen bij uitdrukkelijke toestemming van de Partijen worden weergegeven in de door de Onderneming bevestigde bestelling of in enig ander document waaruit de instemming van beide Partijen blijkt.

1. TOEPASSING EN AFDWINGBAARHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.1. Het doel van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is het definiëren van alle voorwaarden waaronder de Vennootschap de Diensten en de Armbanden ter beschikking stelt van de Klanten zoals voorgesteld op de Site. Zij zijn dus van toepassing op elke bestelling (hierna de “Bestelling(en)”) die door een Klant op de Site wordt geplaatst.

1.2. De Klant verklaart deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard alvorens een Bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een Bestelling impliceert bijgevolg de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van het genoemde Algemene Verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere documenten.

1.3. De Algemene Verkoopsvoorwaarden worden regelmatig bijgewerkt. De toepasselijke Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de Site op de datum van het plaatsen van de Bestelling. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen door de Klant worden gedownload en bewerkt.

1.4. Elke andersluidende voorwaarde die door de klant wordt opgelegd, zou dus, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, onafdwingbaar zijn ten aanzien van de vennootschap, ongeacht wanneer deze onder haar aandacht is gebracht.

1.5. Het feit dat de Vennootschap op een bepaald moment geen gebruik maakt van enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om op een later tijdstip gebruik te maken van enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

1.6. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft de Klant de status van consument, gedefinieerd als iedere natuurlijke persoon die bij de bestelling handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn beroepsactiviteit vallen.

2. TECHNISCHE MIDDELEN

2.1. Voor elk gebruik van de Site moet de Klant zich ervan vergewissen dat hij over de technische en informaticamiddelen beschikt om de Site te gebruiken en de Diensten op de Site te bestellen en dat zijn browser een beveiligde toegang tot de Site toelaat. De Klant dient zich er eveneens van te vergewissen dat de computerconfiguratie van zijn hardware/uitrusting in goede staat is en geen virussen bevat.

2.2. DE SITE MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN VAN VIJFTIEN JAAR EN OUDER. INDIEN EEN PERSOON JONGER DAN VIJFTIEN JAAR DE SITE WENST TE GEBRUIKEN, MOET HIJ/ZIJ HET UITDRUKKELIJKE AKKOORD VAN ZIJN/HAAR WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER HEBBEN.

3. REGISTRATIE EN BESTELLING

3.1. Bij de registratie op de Website van de Vennootschap zal de Klant worden uitgenodigd om een account aan te maken, met vermelding van met name zijn/haar telefoonnummer. Hij zal dan door de Vennootschap gecontacteerd worden om zijn bestelling te valideren.

3.2. De Vennootschap stuurt hem dan een e-mail met een link om zijn bestelling te betalen.

3.3. Na ontvangst van de betaling zal de Vennootschap de Klant een wachtwoord geven waarmee hij/zij de Applicatie kan downloaden in de Appstore en zullen de armbanden naar het aan de Vennootschap opgegeven postadres worden gestuurd.

3.4. De login en het wachtwoord van de Klant zijn strikt persoonlijk. In geval van verlies of gebruik door een onbevoegd persoon dient de Klant de Vennootschap onmiddellijk op de hoogte te stellen om de Vennootschap in staat te stellen de toegang tot de klantenaccount te blokkeren en de Klant toe te staan een nieuwe login en wachtwoord aan te maken.

4. INSCHRIJVING EN BETALING

4.1. Abonnement

■ Voor het gebruik van de Applicatie moet een maandelijks abonnement worden betaald.

■ De initiële abonnementsperiode is 6 maanden, 12 maanden of 24 maanden, afhankelijk van het gekozen abonnement.

■ Aan het einde van de initiële termijn wordt het abonnement op de Diensten stilzwijgend verlengd van maand tot maand en kan de Klant het abonnement te allen tijde opzeggen.

■ De lopende maand blijft verschuldigd door de Klant.

■ De Klant kan het abonnement opzeggen voor het einde van de initiële termijn, maar zal de annuleringskosten moeten betalen. Het abonnement wordt als beëindigd beschouwd wanneer de annuleringskosten door N-Vibe zijn geïncasseerd en de Armbanden aan N-Vibe zijn geretourneerd.

4.2. Betaling

■ De betaling zal te zijner tijd worden uitgevoerd (betaling vooraf), bij inschrijving op de Diensten en vervolgens via automatische incasso van datum tot datum tot beëindiging van het abonnement op de Diensten.

■ Het abonnement op de Diensten gaat in vanaf de eerste betaling door de Klant via domiciliëring.

4.3. De Applicatie maakt gebruik van de beveiligingssystemen van GOCARDLESS en STRIPE voor de betaling per bankkaart en SEPA-domiciliëring, een dienstverlener die gespecialiseerd is in beveiligde online betalingen. Dit systeem garandeert de Klant de volledige vertrouwelijkheid van zijn bankgegevens. De bankverrichting die tussen de Klant en het gekozen beveiligde systeem wordt uitgevoerd, is dus volledig gecodeerd en beveiligd. De bankgegevens van de Klant worden door de Vennootschap niet elektronisch opgeslagen.

5. DIENSTEN

5.1. De Diensten stellen de Klant in staat zich te laten leiden en de GPS-geolokalisatie van de smartphone van de Klant te gebruiken om zijn weg te vinden.

5.2. De Service bestaat uit 3 menu’s:

– Via het menu “Route” kan de Klant een adres invoeren met behulp van het toetsenbord van de smartphone of door middel van dicteren. Zodra het adres is ingevoerd, hoeft u alleen maar op de startknop te drukken om de route te starten. Zodra de route is gestart, kan de smartphone in de zak worden gestopt en zal de geleidingsinformatie worden gevoeld door de trilling van de armbanden.

– Via het menu “Favorieten” kan de Klant tot 4 favoriete plaatsen opslaan.

– Via het menu “Instellingen” kunnen de armbanden de eerste keer dat ze gebruikt worden, verbonden worden met de smartphone. De linker knop verbindt de linker armband, de rechter knop verbindt de rechter armband. De trilling van de armbanden geeft aan dat de verbinding tot stand is gebracht en dat de armbanden klaar zijn voor gebruik. In het geval dat de armbanden worden losgekoppeld, zal de procedure moeten worden herhaald.

5.3. Bij het starten van de route zal de Service de geschatte reistijd bepalen. Deze tijd is slechts een indicatie en het Bedrijf zal niet aansprakelijk worden gesteld als de werkelijke duur langer is.

5.4. Een lange trilling op de linker armband vertelt de Klant om links af te slaan, een lange trilling op de rechter armband vertelt de Klant om rechts af te slaan. Een lange trilling van beide armbanden tegelijkertijd geeft de aankomst op de bestemming aan.

6. LEVERING

6.1. Na het plaatsen van de bestelling worden de armbanden aan de Klant geleverd.

6.2. De Armbanden worden geleverd in Metropolitan Frankrijk, België en Nederland.

6.3. De levering van de Armbanden wordt uitgevoerd door het bedrijf: De Post en UPS.

6.4. De bestelde Armbanden worden geleverd op het afleveradres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven.

6.5. De Armbanden worden binnen een termijn van maximaal 15 dagen na de datum van bevestiging van de Bestelling geleverd.

6.6. De Klant dient ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie correct is en dat deze correct blijft tot de levering van de Armbanden voltooid is. De Klant verbindt zich er dan ook toe om de Vennootschap op de hoogte te brengen van elke wijziging in de leveringsdetails die zich kan voordoen. Bij gebreke daarvan kan de Klant in geval van vertraging en/of foutieve levering in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de Vennootschap. Hij dient contact op te nemen met de Klantendienst van het Bedrijf, die de Klant zal contacteren voor een tweede levering op kosten van de Klant.

6.7. Het Bedrijf is ook niet aansprakelijk als het niet ontvangen van de Armbanden te wijten is aan diefstal.

6.8. Indien de Armbanden worden geretourneerd vanwege de afwezigheid van de Klant, zal de afdeling Klantenservice van het Bedrijf contact opnemen met de Klant voor een tweede levering op kosten van de Klant.

7. WETTELIJKE GARANTIES

7.1. De door de Vennootschap aangeboden armbanden zijn onderworpen aan de wettelijke garantie van conformiteit zoals voorzien in de wet, en in het bijzonder de artikelen L.217-4, L.217-5 en L.217-12 van het Franse Consumentenwetboek, en aan de garantie voor verborgen gebreken zoals voorzien in de artikelen 1641 en 1648, eerste alinea, van het Franse Burgerlijk Wetboek:

Artikel L.217-4 van het Franse wetboek van consumentenzaken: “De verkoper levert de goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor eventuele gebreken in overeenstemming die op het moment van de levering bestaan.

De verkoper is ook aansprakelijk voor gebreken aan de conformiteit die het gevolg zijn van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste hem door het contract in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd”.

Artikel L.217-5 van het Franse Consumentenwetboek: “De goederen zijn in overeenstemming met het contract:

1° Indien het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, in voorkomend geval:

– Indien het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft aangeboden in de vorm van een monster of model;

– indien het de kwaliteiten heeft die een koper terecht mag verwachten in het licht van de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering;

2° of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of indien het geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, ter kennis van de verkoper is gebracht en door hem is aanvaard”.

Artikel L.217-12 van het Franse Consumentenwetboek: “De vordering uit hoofde van het gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de levering van de goederen”.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: “De verkoper is gebonden aan de garantie wegens verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, indien hij daarvan op de hoogte was geweest”.

Artikel 1648, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek: “De rechtsvordering die voortvloeit uit de gebreken moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld”.

7.2. Indien de Klant van mening is dat hij Armbanden heeft ontvangen die hij als defect of niet-conform beschouwt (bijvoorbeeld: product beschadigd, geopend of doorboord), dient hij binnen 48 (achtenveertig) uur na ontvangst van de Armbanden contact op te nemen met de Maatschappij op het volgende e-mailadres: contact@n-vibe.fr, of per telefoon op het volgende nummer: +337 82 74 29 53, met vermelding van het defect of de niet-naleving in kwestie.

7.3 Het is aan de Klant om de aanduiding van de geconstateerde zichtbare gebreken en/of afwijkingen te verantwoorden. De Klant dient de Vennootschap alle faciliteiten te geven om over te gaan tot de ontdekking van deze gebreken of niet-conformiteiten. Hij zal zich ervan onthouden om zelf in te grijpen of een derde partij daartoe te laten tussenkomen.

7.4. Indien de gebreken en/of anomalieën door de Vennootschap worden bevestigd, zal de Vennootschap, na kennis te hebben genomen van de aldus geformuleerde klacht, de Klant haar instructies sturen over hoe verder te handelen en, indien nodig, overgaan tot de vervanging van de Armbanden waarvoor de Vennootschap het gebrek aan conformiteit, of het gebrek zou hebben vastgesteld.

8. UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

8.1. Recht van herroeping voor de Orde van de Armbanden :

8.2. Overeenkomstig de artikelen L.221-18 en volgende van het Franse Consumentenwetboek beschikt de Klant over een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf de ontvangst van de bestelde armbanden om zijn herroepingsrecht bij de Vennootschap uit te oefenen, zonder dat hij zijn redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen.

8.3. Om gebruik te maken van zijn recht om zich terug te trekken uit de Bestelling, moet de Klant zijn beslissing om zich terug te trekken meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, zonder dat hij zijn redenen hoeft te rechtvaardigen. De Klant kan zijn beslissing om zich terug te trekken met alle middelen aan de Vennootschap meedelen, in het bijzonder door deze per post naar de Vennootschap te sturen op het volgende adres: 7 avenue Parmentier, 75011 Paris France of per e-mail naar het volgende adres: contact@n-vibe.fr.

8.4. De Klant beschikt over een in te vullen herroepingsformulier aan het einde van deze voorwaarden. Eenmaal ingevuld, kan het herroepingsformulier, dat een beslissing tot herroeping vormt, rechtstreeks naar de Vennootschap worden gestuurd.

8.5. Indien de klant de maatschappij in kennis stelt van zijn beslissing om zich terug te trekken, ongeacht de gebruikte middelen, zal de maatschappij hem onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van de terugtrekking sturen op een duurzame drager (met name per e-mail).

8.6. De Klant moet de Armbanden in dezelfde staat als waarin hij ze ontvangen heeft, en met alle verpakkingen, accessoires en instructies (zelfs als de Armbanden uitgepakt zijn), zo snel mogelijk en uiterlijk 14 (veertien) dagen na de kennisgeving van de beslissing tot terugtrekking uit dit contract, terugsturen naar het volgende adres: 7 avenue Parmentier, 75011 Parijs, Frankrijk. In overeenstemming met de wet draagt de Klant de kosten voor het terugsturen van de Armbanden.

8.7. De Klant wordt verzocht de reden van de teruggave/intrekking aan te geven, om de Vennootschap te helpen haar Armbanden te verbeteren.

8.8. Indien de Klant zich terugtrekt, zal de terugbetaling van de Armbanden die het voorwerp uitmaakten van het herroepingsrecht door de Vennootschap gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat gebruikt werd voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander middel. Deze terugbetaling zal in ieder geval geen kosten voor de klant met zich meebrengen. De terugbetaling zal zo snel mogelijk gebeuren, en niet later dan 14 (veertien) dagen na de dag waarop de Vennootschap op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken uit de Bestelling.

8.9. Overeenkomstig artikel L.221-23 van het Franse Consumentenwetboek wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat de Klant alleen aansprakelijk is jegens de Vennootschap voor de eventuele waardevermindering van de geretourneerde Armbanden na de uitoefening van zijn herroepingsrecht, die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de Armbanden vast te stellen.

8.10. Afwezigheid van het herroepingsrecht voor de Bestelling van Diensten:

8.11. Overeenkomstig artikel L.221-25 van het Franse Consumentenwetboek, zal de Vennootschap, indien de Klant wenst dat de uitvoering van de Diensten begint voor het einde van de herroepingstermijn van veertien (14) dagen zoals vermeld in artikel L. 221-18 van het Franse Consumentenwetboek, zijn uitdrukkelijke verzoek op welke manier dan ook ontvangen. De klant erkent en stemt er dus mee in geen gebruik te maken van het herroepingsrecht.

9. VERANTWOORDELIJKHEID

9.1. De vennootschap is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden mocht lijden en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout als gevolg van overmacht in de zin van artikel 12.1 veroorzaakt door een derde of door de opdrachtgever.

9.2. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de Site, de Diensten en de Armbanden door de Klant.

9.3. De Klanten zijn volledig op de hoogte van de bepalingen van dit artikel en in het bijzonder van de bovenvermelde garanties en beperkingen van de aansprakelijkheid, essentiële voorwaarden zonder welke de Vennootschap nooit zou hebben gecontracteerd.

9.4. De nauwkeurigheid van de GPS kan variëren naargelang de smartphone of de locatie van de Klant. Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving kan de Vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een foutieve aanduiding als gevolg van de onnauwkeurigheid van de GPS.

9.5. Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving kan de vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een door de klant geleden ongeval, in het bijzonder bij een val of een botsing met een voetganger, voertuig of elektrische scooter of enig ander voorwerp op de openbare weg.

10. PERSOONLIJKE GEGEVENS

10.1. De bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet van 20 juni 2018 en de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016, die op 25 mei 2018 in werking is getreden (“UAVG”), zijn opgenomen in een bijgevoegd document getiteld “Privacybeleid” dat toegankelijk is op de Site in de sectie: “over ons”.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

11.1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht, zonder rekening te houden met de beginselen van het conflictenrecht.

11.2. In geval van een geschil dat kan ontstaan in verband met de interpretatie en/of uitvoering van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of in verband met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, kan de Klant beslissen om het geschil met de Vennootschap te onderwerpen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode. In het bijzonder kan de Klant contact opnemen met Medicys via e-mail op het volgende adres: contact@medicys.fr of telefonisch op +331 49 70 15 93.

11.3. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat :

– Om het geschil door de bemiddelaar te laten onderzoeken, moet de Klant een schriftelijke klacht indienen bij de Onderneming of haar Klantendienst en moet hij een schriftelijk bewijs bewaren van de ondernomen stappen;

– De klacht moet gegrond en legitiem zijn.

11.4. De Klant kan zich tot de bemiddelaar wenden binnen een termijn van maximum één (1) jaar na zijn schriftelijke klacht bij de Vennootschap.

11.5. Ten slotte, indien deze bemiddelingsprocedure mislukt of indien de Klant de zaak voor de rechter wenst te brengen, zijn de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

12. ALGEMENE BEPALINGEN

12.1. Overmacht

De partijen komen overeen om elke gebeurtenis die voldoet aan de criteria van de jurisprudentie van het Hof van Cassatie in toepassing van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek te erkennen als een geval van overmacht, indien dergelijke gebeurtenissen de uitvoering van het Algemene Verkoopsvoorwaarden door de partij die zich daarop beroept, in de weg zouden staan. Het is duidelijk dat overmacht niet kan worden ingeroepen wegens laattijdige betaling of niet-betaling door de Klant.

12.2. Autonomie van de clausules

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de toepassing ervan op een persoon of omstandigheid ongeldig wordt bevonden, zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de andere bepalingen of toepassingen van deze Algemene Voorwaarden, die van kracht blijven, ongeacht de bepaling die ongeldig wordt bevonden. Hiertoe worden de bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden autonoom verklaard.

12.3. Kennisgeving

Elke kennisgeving moet schriftelijk worden gedaan en moet ofwel persoonlijk worden overhandigd, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verzonden, ofwel door middel van een buitengerechtelijke akte worden gedaan op het adres dat in de bestelling is vermeld.

12.4 Contact

Het bedrijf kan te allen tijde worden gecontacteerd via e-mail op het volgende e-mailadres: contact@n-vibe.fr of per telefoon op het volgende nummer: +337 82 74 29 53.

Terugtrekkingsformulier

Ter attentie van :

Ik/wij (*) stel u hierbij op de hoogte (*) van mijn/ons (*) terugtrekking uit het contract voor de verkoop van het onroerend goed (*) hieronder :

Besteld op (*)/ontvangen op (*) :

Naam van de consument(en) :

Adres van de consument(en) :

Handtekening van de consument(en) (enkel indien dit formulier op papier wordt meegedeeld) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.