PRIVACYBELEID VANAF DE WEBSITE
WWW.N-VIBE.COM

Het huidige Privacybeleid is up-to-date op 19 juni 2019

1. INLEIDING

1.1. Dit huidige privacybeleid (hierna het “Privacybeleid” genoemd) wordt ter informatie aan de Gebruiker (hierna de “Gebruiker(s)” genoemd) door de onderneming (hierna “de Onderneming” genoemd) aangeboden :


– Bedrijfsnaam: N-VIBE
– Bedrijfsvorm: Vennootschap op aandelen
– Maatschappelijk kapitaal: 13165 euro
– Adres: 7 avenue Parmentier, 75011 Parijs
– Geregistreerd bij het handels- en ondernemingsregister te Parijs onder n° 843 457 763
– E-mailadres: contact@n-vibe.fr


1.2. De Onderneming is de uitgever van de Website (hierna “de Website” genoemd) die het aan Klants beschikbaar stelt.

1.3. De Klant verklaart dit Privacybeleid te hebben gelezen en geaccepteerd te hebben voordat hij de Website gebruikt.

2. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

2.1. Om Klants in staat te stellen de Website te gebruiken, moet de Onderneming, die als gegevensbeheerder optreedt, de volgende persoonlijke gegevens met betrekking tot Klant verzamelen:
– Voor- en achternaam;
– E-mailadres;
– Geolokalisatie;
– Verzendadres voor de smartbands

2.2. De Klant wordt erop gewezen dat als hij de gevraagde persoonlijke gegevens niet wenst te verstrekken, de Onderneming de Website niet kan verstrekken.

2.3. Indien de Klant jonger is dan 15 jaar, moet hij de uitdrukkelijke toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger verkrijgen om de Website te mogen gebruiken evenals om zijn persoonlijke gegevens mee te delen.

2.4. De Onderneming gebruikt de persoonlijke gegevens van Klants voor de volgende doeleinden:

Bestemming

Wettelijke basis van de verwerking

Het aanmaken en beheren van een account

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met de Klant gesloten is.

Het verlenen van Diensten via de Website

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met de Klant gesloten is.

Het in acht nemen van bestellingen

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met de Klant gesloten is.

Beheer en verwerking van bestellingen

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met de Klant gesloten is.

Facturatie

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met de Klant gesloten is.

Beheer van de rechten van de Klants (toegang, rectificatie, verwijdering, overdraging, beperking van verwerking, verzet)

De verwerking is gebaseerd op het gesloten contract om de Website aan Klants te verstrekken en is een wettelijke verplichting

Verbetering van de technische tools die door de Onderneming gebruikt worden

De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Onderneming nagestreefd worden (IT-beveiliging)

Ontwikkeling van analyses

De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Onderneming worden nagestreefd (verbetering van de Website)

Reactie op eventuele vragen / klachten van Klants

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met de Klant gesloten is

Beheer van onbetaalde facturen en geschillen

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met de Klant gesloten is

Geolokaliseren

De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Klants

2.5. De persoonlijke gegevens van de Klants worden alleen bewaard gedurende tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor de Onderneming deze gegevens bewaart, om te voldoen aan de behoeften van de Klants of om aan zijn wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

2.6. Om de bewaartermijn voor persoonlijke gegevens vast te stellen, past de Onderneming de volgende criteria toe:

– In het geval van een bestelling van Diensten en Armbanden, worden persoonlijke gegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie en drie jaar na het verzamelen van of het laatste contact met de Klant met commerciële prospectie als enig doeleinde;
– Geolocatiegegevens worden maximaal twee maanden bewaard;
– Als er cookies op de mobiele telefoon van de Klant worden geplaatst, worden persoonsgegevens bewaard voor de duur van een sessie voor de sessie-identificatiecookies en voor elke periode die in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving bepaald is;
– De Onderneming kan bepaalde gegevens bewaren om te voldoen aan zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen voor archiveringsdoeleinden, om het in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen en/of voor statistische of historische doeleinden.

2.7. Aan het einde van de hierboven vermelde periodes worden de persoonlijke gegevens verwijderd of zal de Onderneming ze anonimiseren.

2.8. De persoonlijke gegevens van de Klanten worden verwerkt door de Onderneming en door de onderaannemers die de activiteit van de Onderneming ondersteunen, inclusief de host. De servers waarop de persoonlijke gegevens van de Klanten worden opgeslagen bevinden zich in Parijs.

2.9. De onderneming zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de Klant op een adequate en passende manier worden beveiligd en heeft de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of aan onbevoegde personen worden meegedeeld.


2.10. Klantenrechten

– Klanten hebben recht op toegang, rectificatie, verwijdering (wissing), overdraagbaarheid van hun persoonlijke gegevens, beperking van de verwerking en het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens die door de Onderneming verzameld en verwerkt zijn, door rechtstreeks contact op te nemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres: contact@n-vibe.fr.

– Klanten kunnen ook op elk moment hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens door de Onderneming en door onderaannemers van de Onderneming, intrekken door met de Onderneming contact op te nemen via het volgende e-mailadres: contact@n-vibe.fr, deze moet hen de informatie verstrekken.

– Indien van toepassing, in overeenstemming met artikel 40-1 van de Wet op de Gegevensbescherming, zoals gewijzigd, zal de Onderneming de richtlijnen die door elke Klant worden gegeven respecteren met betrekking tot de opslag, het wissen en de communicatie van hun persoonlijke gegevens na zijn overlijden. Bij gebreke van dergelijke richtlijnen zal de Onderneming de verzoeken van de erfgenamen inwilligen zoals vermeld in artikel 40-1, III van de Wet Bescherming van Persoonsgegevens.

2.11. In geval van een klacht kan de Klant zich wenden tot de CNIL, de bevoegde instantie voor de bescherming van persoonsgegevens, waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 3 Place de Fontenoy, 75007 Parijs, telefoonnummer: +33 (0)1 53 73 22 22.

2.12. Voor vragen over de verwerking van zijn persoonlijke gegevens kan de Klant met de Onderneming contact opnemen via e-mail op het volgende adres: contact@n-vibe.fr.

3. COOKIES EN STATIEK TOOLS

3.1. In het kader van het gebruik van en de navigatie op de Website kan de Onderneming cookies gebruiken.

3.2. In overeenstemming met CNIL-beraadslaging nr. 2013-378 van 5 december 2013, informeert de Onderneming de Klant(en) dat het cookies m.b.t verbinding gebruikt die bepaalde informatie vastleggen om het gebruik van, en de navigatie op, de Website mogelijk te maken. Deze cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie over Klanten. De verzamelde gegevens worden vernietigd zodra de Klant met het gebruik van de Website stopt.


3.2 In overeenstemming met CNIL-beraadslaging nr. 2013-378 van 5 december 2013, informeert de Onderneming de Klant(en) dat het cookies bepaalde informatie registreren die in het geheugen van hun computerapparatuur wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik en de werking van de Website te verbeteren, maar ook om te begrijpen hoe de Klanten de Website gebruiken, evenals de tools en diensten die de Vennootschap aan hen ter beschikking stelt. In een waarschuwingsbericht wordt elke persoon die de Website bezoekt vooraf gevraagd of hij of zij cookies wil accepteren. Deze cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie over de Klanten.

3.3. De Klant die naar de startpagina of een andere pagina van de Website gaat, wordt rechtstreeks vanuit een zoekmachine op de hoogte gebracht:

– De precieze doeleinden van de gebruikte cookies;

– De mogelijkheid om zich tegen deze cookies te verzetten en de parameters te wijzigen door te klikken op een link in de banner;

– En het feit dat het verder surfen op de Website betekent dat u akkoord gaat met het plaatsen van cookies op uw terminal.

3.4. Om de vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de Klant te garanderen, zal de banner niet verdwijnen zolang hij zijn navigatie niet heeft voortgezet.

3.5. Behoudens voorafgaande toestemming van de Klant zal het plaatsen en lezen van cookies niet worden uitgevoerd:

– Indien de Klant naar de Website (homepage of rechtstreeks naar een andere pagina van de Site) gaat en niet verder surft: een eenvoudige afwezigheid van actie kan niet worden gelijkgesteld met een wilsuiting;

– Of als hij op de link in de banner klikt waardoor hij de cookies kan plaatsen en, indien nodig, weigert om cookies te accepteren.

3.6. De Klant kan er op elk moment voor kiezen om cookies en andere tracers te deactiveren. Zijn browser kan worden geconfigureerd om hem op de hoogte te stellen van de cookies die op zijn terminal worden geplaatst en hem te vragen deze al dan niet te accepteren.

3.7. De configuratie van elke browser is verschillend. Het wordt beschreven in het helpmenu van zijn browser, waarmee de Klant kan nagaan hoe hij zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

– Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent

Klik op de menuknop en selecteer “Opties”.

Selecteer het paneel “Privacy”.

Stel het menu “Bewaarregels” in op “Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis”.

Schakel het selectievakje “Cookies accepteren” uit.

Alle aangebrachte wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7

Klik op de knop Extra en vervolgens op “Internetopties”.

Klik op het tabblad “Privacy” en verplaats vervolgens onder “Instellingen” de schuifregelaar omhoog om alle cookies te blokkeren of omlaag om alle cookies toe te staan, en klik vervolgens op OK.

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Selecteer het pictogram in het Chrome-menu.

Selecteer “Instellingen”.

Selecteer onderaan de pagina “Geavanceerde instellingen weergeven”.

Selecteer in het gedeelte “Privacy” de optie “Instellingen voor inhoud”.

Selecteer “Alle sites verbieden gegevens op te slaan”.

Selecteer OK.

– Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/

Klik op “Instellingen”> “Safari”> “Privacy”> “Cookies en websitegegevens”.